برگزاری وبینار ارزیابی روایی و پایابی ابزار

  • س, ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۲۲:۴۹

....

به همت معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت و با همکاری معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه وبینار ارزیابی روابط و پایایی ابزار در روز شنبه پانزدهم آذرماه توسط سرکار خانم دکتر حیدری استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی و حضور پر شور اعضاء هیأت علمی، محققین و کارشناسان پژوهشی دانشکده ها  برگزار گردید.
در انتها به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

فایل پیوست: