برگزاری وبینار"جلسات کارگزاری دانش : ضرورت ها و چالش ها"

  • س, ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ - ۰۹:۳۷

وبینار"جلسات کارگزاری دانش : ضرورت ها و چالش ها" در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه در دانشکده بهداشت و توسط دکتر محمدرضا سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دکتر افشین ابراهیمی، دکتر  فرشته زمانی و دکتر آسیه پیرزاده اعضا ی هیات علمی دانشکده بهداشت برگزار گردید.
در این جلسه پس از سخنرانی جناب آقای دکتر سلیمانی در زمینه ترجمان دانش ،موانع و راهکارها، اساتید گروه آموزش بهداشت سرکار خانم دکتر پیر زاده و سرکار خانم دکتر زمانی تجربیات حاصل از بکارگیری ترجمان دانش را در رابطه با موضوعات تحقیقاتی متعدد بیان نموده و سپس به راهکاری جهت بهبود و بکارگیری فرم ترجمان دانش در زمینه های  تحقیقاتی دیگر اشاره نمودند و سپس جناب آقای دکتر ابراهیمی معاون محترم پژوهشی دانشکده به جمع بندی موضوع پرداختند.